Ласкаво просимо на сайт Кредитної Спілки "Самопоміч"!

Оберіть інформацію, що Вас цікавить в меню сайту.

 

   Ша­но­в­ні чле­ни КС “Са­мо­по­міч” !

 

   У зв’я­з­ку із по­ши­рен­ням ві­ру­с­ної ін­фе­к­ції “COVID-19” та за­п­ро­ва­д­жен­ням на те­ри­то­рії Те­р­но­пі­ль­сь­кої об­ла­с­ті на­д­з­ви­чай­ної си­ту­а­ції, проси­мо здій­с­ню­ва­ти спла­ту по креди­ту бе­з­го­ті­в­ко­во че­рез ба­н­ки, он-лайн сер­ві­си та­кі як “При­ват24”, “Ощад 24/7” та ін­ші.

  

 Ре­к­ві­зи­ти КС “Самопоміч”:

От­ри­му­вач: Кре­ди­т­на спі­л­ка “Са­мо­по­міч”, Код ЄД­Р­ПОУ: 21154440
По­то­ч­ний ра­ху­нок: UA633808050000000000026509887 в АТ "Райф­фай­зен Банк Аваль"
При­з­на­чен­ня пла­те­жу: Пла­тіж за кредитним до­го­во­ром № ____ від “___” ______ ____ р.,

                                                        (да­та ук­ла­ден­ня до­го­во­ру)   

___________________________________________

(прі­з­ви­ще, ім­’я по-­ба­ть­ко­ві - по­зи­ча­ль­ни­ка)